Català  Castellano
Estàs a: Presentació -> Avís legal

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l'Associació d'Empreses del Polígon Industrial del Bon Pastor de Barcelona o de tercers que hagin autoritzat a aquest l'ús d'aquests continguts.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • Només està autoritzat l'ús personal no comercial.
  • No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
  • La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment a l'Associació d'Empreses del Polígon Industrial del Bon Pastor de Barcelona i a altres diaris oficials, l'edició impresa o digital dels quals és l'únic instrument que en dóna fe de l'autenticitat i contingut.
  • L'Associació d'Empreses del Polígon Industrial del Bon Pastor de Barcelona no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no en siguin dependents.
  • L'Associació d'Empreses del Polígon Industrial del Bon Pastor de Barcelona no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.
  • En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Política de protecció de dades

Les dades de caràcter personal que l'Associació d'Empreses del Polígon Industrial del Bon Pastor de Barcelona sol·liciti als usuaris i usuàries per a la tramitació de les sol·licituds presentades s'integraran en els seus fitxers informatitzats, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

L'Associació d'Empreses del Polígon Industrial del Bon Pastor de Barcelona garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures de tipus tècnic i organitzatiu que garanteixen la seguretat de les dades esmentades.

Per tal d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD, les persones interessades es poden adreçar L'Associació d'Empreses del Polígon Industrial del Bon Pastor de Barcelona,  Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona. Edifici Cambra de Comerç de Barcelona.